logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


T.7241.1.2021                                                                                       Opole, dnia 25 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 ), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Opolu”.

Przedmiotem dokumentu będzie analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Analiza obejmować będzie w szczególności:

  1. analizę finansowo-ekonomiczną,
  2. oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
  3. analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola: http://www.archiwum.bip.um.opole.pl/.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola: http://www.archiwum.bip.um.opole.pl / (w dziale „Inne”, w zakładce „Transport publiczny”) oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Ilość odwiedzin: 611
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o sporządzaniu AKK
Skrócony opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Opolu”.
Podmiot udostępniający: Wydział Transportu
Osoba, która wytworzyła informację: Leszek Pałosz
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Pałosz
Osoba, która wprowadzała dane: Leszek Pałosz
Data wytworzenia informacji: 2021-06-28 07:58:01
Data udostępnienia informacji: 2021-06-28 07:58:01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 08:04:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner