logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgromadzenia
   minus Jak zgłosić zgromadzenie
      minus Postępowanie zwykłe
      minus Postępowanie uproszczone
   plus Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym
   minus Decyzja o zakazie zgromadzenia
   plus Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Postępowanie zwykłe
2. Postępowanie uproszczone

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.):

Do dnia 25 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach  w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m (§26 ust. 1a).

Od dnia 26 czerwca 2021r. do dnia 31 stycznia 2022 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m (§26 ust. 1b).

Do dnia 31 stycznia 2022 r. uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1a i 1b, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w §25 ust.1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu (§26 ust. 3).

Organ gminy informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach (§26 ust. 4).

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola w zakładce Zgromadzenia -> Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym/ Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia (§26 ust. 5).

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z § 26 ust. 3 oraz o treści opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§26 ust. 6).

Na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, organ gminy wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu (§26 ust. 7).

Przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (rozwiązanie zgromadzenia), obowiązany jest do uwzględnienia wymogów określonych w §26  ust. 3 oraz uwarunkowań wynikających z opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§26 ust. 8).

Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (§26a).

Ilość odwiedzin: 10173
Nazwa dokumentu: Jak zgłosić zgromadzenie
Podmiot udostępniający: Wydział Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Lech
Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 09:02:47
Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 09:02:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 11:11:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner