logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


MIEJSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń i odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych
w Wydziale ds. Dłużników Alimentacyjnych i Egzekucji

umowa na czas określony

1.

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie
  z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 1. wykształcenie wyższe

Kserokopia dyplomu

 1. staż pracy: co najmniej 1 rok
  w administracji samorządowej

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy 

 1. doświadczenie związane
  z windykacją należności dłużników alimentacyjnych

Oświadczenie

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym
lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. znajomość przepisów dotyczących administracji samorządowej, egzekucji administracyjnej, świadczeń rodzinnych oraz Kpa,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. systematyczność, staranność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Archiwizacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu od dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym oraz zwrotu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń ustalonych ostateczną decyzją administracyjną.
 3. Potrącanie z bieżąco wypłacanych świadczeń nienależnie pobranych świadczeń.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz należności dłużników alimentacyjnych wynikających z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
 5. Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań.
 6.  Prowadzenie rozliczeń wpłat dokonywanych na poczet należności alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń  oraz monitorowanie terminowości spłat.
 7. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 8. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
 9. Prowadzenie rejestru upomnień.
 10. Przygotowywanie projektów pism i decyzji administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 11. Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 13. Prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.
 14. Ochrona danych osobowych przetwarzanych na stanowisku pracy w zakresie świadczeń socjalnych na podstawie następujących przepisów prawnych:
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
   (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
   (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456),
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
   (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1228 ze zm.),
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
   (t. jedn. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

4. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca w budynku Miejskiego Centrum Świadczeń  w Opolu przy ul. Ozimskiej (VIII piętro) wyposażonym w windę. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w godz. 730 – 1530, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka, siedząca, samodzielna. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych oraz bezpośrednim lub telefonicznym kontaktem z klientami.

5. W miesiącu czerwcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 7,1428 %. 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej,
 2. życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i podpisem,
 3. list motywacyjny,
 4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl, www.mcs.opole.pl  oraz w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w pok. 8.09.
 5. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność *

 

Kompletne aplikacje należy składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, pokój nr 8.09, VIII piętro z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń i odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w terminie do dnia 25 lipca 2014 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

               

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, na stronie internetowej www.mcs.opole.pl oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

               

 

 

* w przypadku osób niepełnosprawnych

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
Skrócony opis: stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń i odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych w Wydziale ds. Dłużników Alimentacyjnych i Egzekucji
Podmiot udostępniający: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Kutyła
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Kutyła
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Kutya
Data wytworzenia informacji: 2013-07-14 14:25:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-14 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14 14:31:57

Wersja do wydruku...

corner   corner