logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                                 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                           St. Referent  w dziale księgowo-finansowym

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Kserokopia dowodu osobistego

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe w zakresie rachunkowość i finanse

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy :  minimum 5 lat

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

g)  znajomość obsługi komputera  w tym Word  Excel

Informacja w CV

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

 

b) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych

Informacja w CV

c) znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 Informacja w CV

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych  dot . dochodów budżetowych ,

b) ewidencja analityczna opłat dodatkowych  w programie system EG ,

c)  miesięczne uzgadnianie wpłat opłat dodatkowych z księgą główną  ,

d) analiza należności.

 

4.                   Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku  Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66 , II piętro , winda zewnętrzna. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy , na stanowisku biurowym z przewagą wysiłku umysłowego , z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, praca lekka , siedzącą , wymagająca dobrej ostrości wzroku – obsługa komputera.   

5.W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,02%.

   6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

      a)  dokumenty wymienione powyżej

        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i podpisem.

    c)         list motywacyjny,

d)               kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz

             w dziale     administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju  213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : St.Referent  w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 22 lipca 2013r decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl )  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

                                                                                                             

Dyrektor MZD 

Arkadiusz     Karbowiak                                                                                          

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
Skrócony opis: St.Referent w dziale księgowo-finansowym
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10 15:15:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-10 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 14:19:45

Wersja do wydruku...

corner   corner