logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner

g)  znajomość obsługi komputera w tym Word  Excel

Informacja w CV

 

 

2. 
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                        MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                            Referent w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 
Wymagania niezbędne
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 3 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word  Excel
Informacja w CV

2. 

 
Wymagania dodatkowe
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d)znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
Informacja w CV
 
 Informacja w CV
 
 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot . dochodów budżetowych ,
b) ewidencja analityczna opłat dodatkowych w programie system EG
c) miesięczne uzgadnianie wpłat opłat dodatkowych z księgą główną 
d) analiza należności.
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
d)               kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                    
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Referent w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                          Inspektor w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 
Wymagania niezbędne
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 4 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word Excel
Informacja w CV

2. 

 
Wymagania dodatkowe
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d) znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń , ZUS, podatku: dochodowego od osób fizycznych
 
Informacja w CV
e) ) znajomość zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych
 Informacja w CV
 
 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie   faktur dot. wydatków budżetowych ,
b) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot .wydatków budżetowych ,
c) analiza należności i zobowiązań
d) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych
f) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
e)                kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                     
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 

  

 

 

   

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d)znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
Informacja w CV
 
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot . dochodów budżetowych ,
b) ewidencja analityczna opłat dodatkowych w programie system EG
c) miesięczne uzgadnianie wpłat opłat dodatkowych z księgą główną 
d) analiza należności.
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
d)               kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                    
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Referent w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                          Inspektor w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 

Wymagania niezbędne
 
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 4 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word Excel
Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d) znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń , ZUS, podatku: dochodowego od osób fizycznych
 
Informacja w CV
e) ) znajomość zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie   faktur dot. wydatków budżetowych ,
b) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot .wydatków budżetowych ,
c) analiza należności i zobowiązań
d) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych
f) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
e)                kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                     
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
                                        MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                            Referent w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 

Wymagania niezbędne
 
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 3 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word  Excel
Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d)znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
Informacja w CV
 
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot . dochodów budżetowych ,
b) ewidencja analityczna opłat dodatkowych w programie system EG
c) miesięczne uzgadnianie wpłat opłat dodatkowych z księgą główną 
d) analiza należności.
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
d)               kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                    
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Referent w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                          Inspektor w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 

Wymagania niezbędne
 
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 4 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word Excel
Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d) znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń , ZUS, podatku: dochodowego od osób fizycznych
 
Informacja w CV
e) ) znajomość zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie   faktur dot. wydatków budżetowych ,
b) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot .wydatków budżetowych ,
c) analiza należności i zobowiązań
d) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych
f) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
e)                kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                     
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
                                        MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                            Referent w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 

Wymagania niezbędne
 
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 3 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word  Excel
Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d)znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
Informacja w CV
 
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot . dochodów budżetowych ,
b) ewidencja analityczna opłat dodatkowych w programie system EG
c) miesięczne uzgadnianie wpłat opłat dodatkowych z księgą główną 
d) analiza należności.
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
d)               kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                    
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Referent w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                          Inspektor w dziale księgowo-finansowym
.................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
1. 

 

Wymagania niezbędne
 
 
 
Wymagane dokumenty
a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *
Kserokopia dowodu osobistego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
Oświadczenie
c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
Oświadczenie
d) nieposzlakowana opinia
Oświadczenie
e) wykształcenie :średnie ekonomiczne
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
f) staż pracy : minimum 4 lata pracy w księgowości
 
Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
g)  znajomość obsługi komputera w tym Word Excel
Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe
 
 
 
Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania
a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 
 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy  
 
b) wykształcenie : wyższe ekonomiczne
 kserokopia dyplomu
c) znajomość ustawy o rachunkowości i   finansach publicznych
 Informacja w CV
d) znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń , ZUS, podatku: dochodowego od osób fizycznych
 
Informacja w CV
e) ) znajomość zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych
 Informacja w CV
 
 

 

·         Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.  
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie i dekretowanie   faktur dot. wydatków budżetowych ,
b) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych dot .wydatków budżetowych ,
c) analiza należności i zobowiązań
d) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych
f) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
4.        Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
      a)  dokumenty wymienione powyżej
        b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
   c)         list motywacyjny,
e)                kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale                                     
administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor w dziale księgowo -finansowym ,w terminie do dnia 05 czerwca 2012r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
                                                                                                             
    Dyrektor MZD                                                                                           Arkadiusz Karbowiak
 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
Skrócony opis: Referent w dziale księgowo-finansowym,Inspektor w dziale księgowo-finansowym
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22 15:15:00
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-22 13:56:53

Wersja do wydruku...

corner   corner