logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Berylowej obejmującej działkę nr 33/2 o pow. 0,7481 ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00138146/6.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy).

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 620.000,00 zł + 23% VAT,   

wadium: 62.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu (Uchwała nr VI/53/15 RMO z dnia 29.01.2015r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 P – przeznaczenie terenu to obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw, usługi administracji, usługi oświaty, usługi opieki zdrowotnej, usługi z zakresu obsługi komunikacji.

UWAGA: Nieruchomość w znacznej powierzchni zlokalizowana jest w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz. 

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia do dnia 24 listopada 2021 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2Wniesienia do dnia 24 listopada 2021 r. wadium wyżej podanej  wysokości  na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg  zobowiązany  jest  do dokonania  pełnej  wpłaty  kwoty  osiągniętej w przetargu (ewentualnie należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na  własność przed zawarciem umowy  notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (pl. Wolności 7/8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/45 11 832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Nazwa dokumentu: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BERYLOWA (DZ. NR 33/2, OBR. GROTOWICE)
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubacka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-23 09:25:12
Data udostępnienia informacji: 2021-09-23 09:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-23 10:36:22

Wersja do wydruku...

corner   corner