logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > wrzesień > 2021-09-22
I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 82

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Zaprasza do udziału w I rokowaniach

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu  za  najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego
w Opolu przy:

  1. ul. Oleskiej 82- parter o pow. 73,60 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 7 pomieszczeń (w tym wc).

Lokal w stanie dostatecznym.

Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.

Lokal był ogrzewany elektrycznie.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 46/3 z km 17 , obręb Opole, KW OP1O/00082926/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego z III przetargu została ustalona w wysokości 11,00 zł netto + 23%VAT

Zaliczka - 1 500,00 zł

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy (usługi rtv).

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Na dzień 13 stycznia 2021 r., 12 maja 2021 r. oraz 23 czerwca 2021 r. wyznaczono terminy
I, II, III przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów
i dyskontów.

Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz i zaliczki miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca obowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19,  tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Rokowania odbędą się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312  im. Karola Musioła, Rynek – Ratusz.

Przystępujący do rokowań zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 17 września 2021 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – lokal użytkowy przy ul. Oleskiej 82 w Opolu” pisemnego zgłoszenia zawierającego m.in. dane oferenta, proponowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m 2 lokalu użytkowego. Zgłoszenie winno również zawierać pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 17 września  2021 r. zaliczki w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330. Potwierdzenie wpłaty zaliczki należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesiona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Zaliczka wniesiona przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, tel. 77 44 35742
w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1530, piątek w godz. 730 – 1530.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu

Załączniki do pobrania:

2021-09-07 11:17:37 - Oświadczenie (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 612
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-07 10:14:21
Data udostępnienia informacji: 2021-09-07 10:14:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-07 11:23:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner