logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > maj > 2021-05-12
PREZYDENT MIASTA OPOLA OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OP

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg pisemny ograniczony dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego
w Opolu przy:

  1. ul. Jagiellonów 86 D  - I piętro - o pow. 71,76 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 6 pomieszczeń na I piętrze budynku z wspólną klatką schodową.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

W lokalu jest ogrzewanie miejskie - gazowe

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 134 z km 81, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00039163/7

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości  13,00 zł netto + 23%VAT, wadium 1000,00 zł

Umowa najmu ww. lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Przetarg ograniczony jest do prowadzących działalność leczniczą z uwagi na fakt, iż na parterze budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Lokalowym Urzędu Miasta Opola z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro, pok. 928,
tel. 77/ 44 35 742 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek  w godz. 730 – 1530

 

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Opola  – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 07 maja 2021 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – Jagiellonów 86 D” pisemnej oferty zawierającej :

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz odpis z krajowego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  2. datę sporządzenia oferty, oraz podpis oferenta lub oferentów uprawnionych do prawnie skutecznej reprezentacji firmy,
  3. oferowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego,
  4. sposób i termin zagospodarowania lokalu użytkowego.
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, opatrzone datą i  podpisem (formularz oświadczenia, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia  07 maja 2021 r. wadium w wysokości  1 000, 00 zł na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330

3.Złożenia do dnia 11 maja 2021 r. - Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności leczniczej.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
 IX piętro, pok.928, tel. 77 44 35 742 w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę
w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z oferty.

Załączniki do pobrania:

2021-04-28 12:45:56 - Oświadczenie (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 483
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28 11:36:31
Data udostępnienia informacji: 2021-04-28 11:36:31
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-28 13:42:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner