logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-03-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2020.AZ o wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Nad Stawem w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c

» 2020-03-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o sporządzeniu przezarszałka Województwa Opolskiego projektu uchwały w sprawie podzialu województwa opolskiego na obwody łowieckie

» 2020-03-03, Ogłoszenie o naborze wnisoków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu miasta Opola w 2020 roku

» 2020-03-03, RAPORT z dnia 25 lutego 2020 r. z konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały: w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezd

» 2020-03-03, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Domańskiego 69 B-C-D

» 2020-03-03, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy Pl. Teatralnym 10-11 i przeprowadzeniu oględzin

» 2020-03-03, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

» 2020-03-03, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

» 2020-03-03, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

» 2020-03-03, Obwiedzczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu

» 2020-03-05, Obwieszczenie o wyd. dec. o ULICP: zabudowa usługowa - nadbudowa o kondygnację budynku przychodni przyjęć pierwszorazowych z przebudową i dobudową klatek schodowych oraz dźwigu szpitalnego z szybem i

» 2020-03-05, Obwieszczenie SKO o uchyleniu dec Prezydenta Miasta Opola UAB.6733.38.2018.DW

» 2020-03-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2020.AD o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 KW wraz z liniami ś/n i n/n przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Z

» 2020-03-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.7.2020.JK o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Ogrodowej w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c

» 2020-03-11, Informacja do publicznej wiadomości - wszczęcie postępowania oraz przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do tapicerowania wewnętrznyc

» 2020-03-12, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

» 2020-03-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2020.AZ o wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Paprotkowej w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c

» 2020-03-13, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Wiejskiej 163 ABCD

» 2020-03-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2020.AD o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: demontaż istniejącej wieży stalowej oraz budowa nowej wieży do wysokości 47 m na dz. nr 296

» 2020-03-19, zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z drogami

» 2020-03-20, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Niedurnego 3-15

» 2020-03-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Szarych Szeregów 16

» 2020-03-20, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Dambonia 75-85, Niemodlińskiej 59-61 i Wojska Polskiego 1-3 i 5-7 oraz przeprowadzeniu oględzin drzew

» 2020-03-23, Obwieszczenie nr UAB.6733.9.2020.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji ULICP w rejonie ul. Ślicznej w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c

» 2020-03-23, Obwieszczenie w dniu 23.03.2020 r. wydana została decyzja odmawiająca budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ul. Kremsera 1a

» 2020-03-24, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2020.AD o wydaniu decyzji ULICP dot. budowy węzła sieciowego wraz z liniami ś/n i n/n przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu

» 2020-03-25, Zawiadomienie STRON postępowania_uzyskane opinie RDOŚ,PPIS,WP +zakończenie +termin; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa osiedla mieszkaniowego ul. Rejtana w Opolu

» 2020-03-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie dec. ULICP - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej dz. nr 456/197 k.m. 1 obr. Winów

» 2020-03-26, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie +opinie RDOŚ,PPIS,WP+termin; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego na terenie WSSE Wrzoski w Opolu

» 2020-03-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Nowowiejskiej 5

» 2020-03-30, Obwieszczenie o wszczęciu postępow. dec. o ULICP Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania obiektu handlowego i usługowego przy ulicy Oleskiej

corner   corner