logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2019 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2019-03-01, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenie Osiedla Chabry

» 2019-03-04, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania admin. dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Wiejskiej 169b, 171abcd

» 2019-03-05, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewaprzy ul. Luboszyckie

» 2019-03-05, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Kazimierza Pużak

» 2019-03-05, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewaul. Telesfora 4-22

» 2019-03-06, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c na terenie dz. nr 58/1 k.m.71 obręb Nowa Wieś Królewska, ul. Z. Starego w Opolu.

» 2019-03-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr 6733.7.2019.PL dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c na terenie części działki nr 204/4 k.m. 4 obręb Gosławice w Opolu

» 2019-03-08, Obwieszczenie wzywające do udziału w postęp. dot. budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych nr 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 25/6, 9/2 k.m. 85, obręb Nowa Wieś Królewska przy ul. Al. Przyjaźni w

» 2019-03-08, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Grota Roweckiego 12a

» 2019-03-11, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c w rejonie ul. Firmowej w Opolu

» 2019-03-12, Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postepowania dot. przebudowy jazu w Groszowicach

» 2019-03-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Piotrkowskiej 15abcdef

» 2019-03-13, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu przy u

» 2019-03-14, Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi, przy ul. Odrzańskiej w Opolu,

» 2019-03-14, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-03-15, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie przy ul. Kieleckiej 8-10

» 2019-03-15, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.43.2019.AB o wydaniu decyzji nr 224/19 udzielająca pozwolenie na budowę obejmująca: budowę hal produkcyjno-magazynowo-logistycznych wraz z segmentami

» 2019-03-18, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego na budynek wielorodzinny na terenie działki nr 290/5 k.m.

» 2019-03-18, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. 1 Maja 10a-12e, Dubois 20

» 2019-03-18, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3b-c

» 2019-03-18, Obwieszczenie nr UAB.6730.39.2019.PL o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr 222/73, k.m. 8, obręb Czarnowąsy, ul. J. Pankiewicza w Opolu

» 2019-03-19, Obwieszczenie dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.5.2019.JG na terenie działek nr: 926, 2122 i 2124 k.m. - obręb Malina, w rejonie ul. Leonida Teligi w Opolu

» 2019-03-19, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

» 2019-03-19, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2019-03-20, Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2019.DW decyzja o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c przy ul.Bolka II w Opolu

» 2019-03-20, UPUBLICZN- wydanie DECYZJI o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn. Budowa stacji paliw z obiektami towarzyszącymi ul.Budowlanych Opole

» 2019-03-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Chabrów 10-50, ul. Chabrów 33-63

» 2019-03-21, Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Jaz Groszowice - przedłużenie terminu

» 2019-03-21, Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. poleg. na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownic

» 2019-03-22, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.269.2019.UW o wydaniu decyzji nr 243/19 udzielającą na budowę zakładu usługowo-produkcyjnego wraz z instalacjami

» 2019-03-22, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie przygotowania przez PMO projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń

» 2019-03-22, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

» 2019-03-25, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

» 2019-03-25, Zawiadomienie STRON postępow o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego, ul.Prosta 1C Opole

» 2019-03-27, Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu

» 2019-03-28, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

» 2019-03-29, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c na dz.nr590,584,591,626,589,588,627 obręb Wróblin,ul. Gminna w Opolu.

corner   corner