logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2021 > maj > 2021-05-19
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej

OŚR.6220.11.2021.MCH                                                                                                  Opole, dnia 19 maja 2021r.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 735], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz. 247 ze zm.],

zawiadamia się strony przedmiotowego postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali  produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej”, realizowanego na działkach nr 35/3, 37/2, 38/2, 39/3, 46/3, 46/4, 48/3, 49/3, 49/4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 276/10, k. m. 7, obręb Kolonia Gosławicka oraz działki nr 9/1, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 11, 12/5, 85/7, k. m. 68, obręb Nowa Wieś Królewska, iż w dniu 18 maja 2021r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.11.2021.MCH z dnia 18.05.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 35/3, 37/2, 38/2, 39/3, 46/3, 46/4, 48/3, 49/3, 49/4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 276/10, k. m. 7, obręb  Kolonia Gosławicka oraz działki nr 9/1, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 11, 12/5, 85/7, k. m. 68, obręb Nowa Wieś Królewska.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w przewadze nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola. Jednakże, niewielka część tego terenu (w zachodniej i południowo – zachodniej części opracowania), znajduje się w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu, uchwalonym  uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIX/623/13 z dnia 28 marca 2013r. na terenie oznaczonym symbolem: 3P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oraz 1KDZ i zgodna jest z jego zapisami.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Pana Tadeusza Selzera, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Tadeusz Selzer SELT Sun Protection Systems, z siedzibą w Opolu (45-315) przy ul. Głogowskiej 24a, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 16 czerwca 2021r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. Z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy  (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępow.WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Wójciak
Data wytworzenia informacji: 2021-05-19 12:11:22
Data udostępnienia informacji: 2021-05-19 12:11:22
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-19 13:15:54

Wersja do wydruku...

corner   corner