logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


          1.    MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
          2.                   W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. inżynierii ruchu w Dziale  Eksploatacji Dróg i Mostów 
– 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: średnie techniczne (drogowe lub budownictwo) lub status studenta ostatniego roku uczelni technicznej (budownictwo)

Swiadectwo ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie z uczelni

 

 

f) dobra znajomość obsługi komputera, w tym: Word, Excel, AutoCad.

Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

 

g) prawo jazdy kat B

 Kserokopia prawa jazdy

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)   Znajomość ustaw: ustawa o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane ,prawo o ruchu drogowym

Oświadczenie w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie    wymagania

b) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

d) komunikatywność, dyspozycyjność, dobre umiejętności organizacyjne, wysoka kultura osobista

 Zapis w liście motywacyjnym lub CV

e) wyższe wykształcenie (uczelnia techniczna kierunek budownictwo, transport lub pokrewny)

Kserokopia  dyplomu

 

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) Prowadzenie i aktualizacja ewidencji oznakowania oraz spraw związanych z organizacją ruchu,

  b) Prowadzenie spraw związanych z okresowymi pomiarami ruchu i natężenia hałasu,

  c) Uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,

  d) Prowadzenie spraw związanych z majątkiem drogowym przyjętym na stan działu, w tym z jego wyceną przekazywaniem oraz przyjmowaniem,

  e) Opracowywanie i zlecanie do opracowania stałych projektów organizacji ruchu na drogach w granicy m. Opola,

  f) Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,

  g) Opiniowanie, zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach w granicy m. Opola na podstawie złożonych projektów,

  h) Prowadzenie spraw  i korespondencji w ramach działalności działu.

4.       Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.W miesiącu wrześniu    2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

  e)         dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju

213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds. inżynierii ruchu w dziale  eksploatacji dróg i mostów 

 w terminie do dnia 18 października  2021r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data

faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale eksploatacji dróg i mostów i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                 

                                                                                      Dyrektor MZD

                                                                                    Teresa Sobel-Wiej

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko ds.inżynierii ruchu w dziale eksploatacji dróg i mostów
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2021-10-06 11:12:43
Data udostępnienia informacji: 2021-10-06 11:12:43
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 11:38:09

Wersja do wydruku...

corner   corner