logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


OPOLE
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

obowiązujące  opracowywane

 

System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

 

Powierzchnia pokrycia obowiązującymi planami w stosunku do powierzchni całkowitej Opola - 37,0 %
Liczba obowiązujących planów - 110


PROCEDURA OPRACOWANIA MPZP 

Lp. Etap czynności
I.


Przystąpienie do sporządzenia mpzp:
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
- opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp
- przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- inwentaryzacja urbanistyczna
 

II.


Składanie wniosków:
- ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
- składanie wniosków do mpzp (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia)
- rozpatrzenie wniesionych wniosków przez Prezydenta Miasta Opola
- opracowanie projektu mpzp
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko założeń mpzp
 

III.
Opiniowanie, uzgadnianie projektu mpzp:
- zaopiniowanie projektu mpzp przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
- opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp
- zmiany wynikające z opinii i uzgodnień
 
IV.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
- ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia)
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz dyskusja publiczna
- przyjmowanie uwag do projektu mpzp (co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia mpzp)
- rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu mpzp przez Prezydenta Miasta Opola (w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania)
- ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania
- wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu mpzp
 
V.
Uchwalenie projektu mpzp:
- przekazanie projektu mpzp do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta Opola w sprawie mpzp
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego
- sprawdzanie zgodności mpzp z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego
- ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
 

 

Nazwa dokumentu: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:14:24
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:14:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-09 09:49:26

Wersja do wydruku...

corner   corner