logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”,  planowanych do realizacji w 2022 roku

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia
2 lipca 2020r., uchwałą Nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r.
oraz uchwałą Nr XXXVII/741/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r. – ogłaszam nabór wniosków od Odbiorców końcowych (osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dotacji na:

  1. wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku
    budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
  1. pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
  2. kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie
    z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

 

  1. likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej
    lub sieci gazowej.

Informujemy, że od dnia 10 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację projektu, osoby fizyczne
i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Odbiorca końcowy, u którego wcześniej nie została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna na zlecenie Miasta, po podpisaniu umowy dotacyjnej z Miastem Opole i przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem inwestycji będzie zobligowany  do sporządzenia oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek na własny koszt.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały z dnia 28 maja 2020r , a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole.

Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2022 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek 1A (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola,
Plac Wolności 7-8, w godzinach pracy Urzędu. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są  w uchwale Nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020r. oraz uchwałach zmieniających, tj. uchwale Nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020r., uchwale Nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020r. i uchwale Nr XXXVII/741/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021r., dostępnych pod adresem:

https://www.niskaemisjaopole.pl/ - zakładka Dofinansowania na ekologiczne ogrzewanie

  Prezydent Miasta Opola

                                                                          Arkadiusz Wiśniewski

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mia
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Węgrzyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Węgrzyn
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Węgrzyn
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 13:31:55
Data udostępnienia informacji: 2022-01-10 13:31:55
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-20 09:59:59

Wersja do wydruku...

corner   corner