logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2021 > grudzień > 2021-12-17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Kolonia Gosławicka I” w Opolu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741, poz. 784, poz. 922, poz. 1873) oraz Uchwały nr XXXVIII/754/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolonia Gosławicka I” w Opolu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolonia Goslawicka I” w Opolu w dniach od 27 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w holu budynku Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 w godzinach od 9.00 do 14.00. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolonia Goslawicka I” w Opolu dostępny będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ulica Rynek 1A, sala 312 o godzinie 15.00. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 18 stycznia 2022 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 45 11 924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl. W przypadku większej liczby osób zgłoszonych do wzięcia udziału w dyskusji publicznej, zostanie ona przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną podane osobom zgłoszonym do wzięcia udziału na wskazany przez nie adres poczty elektronicznej. Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Opola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2022 r. lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp Kolonia Gosławicka I” w terminie jak wyżej.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922, poz. 1211, poz. 1551) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp Kolonia Gosławicka I” w terminie jak wyżej.

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.archiwum.bip.um.opole.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne".

Prezydent Miasta Opola

Ilość odwiedzin: 305
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Langer
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 2021-12-17 07:02:26
Data udostępnienia informacji: 2021-12-17 07:02:26
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 08:05:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner