logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2017 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-02-01, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

» 2017-02-02, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wykonania wylotu z kanalizacji oraz na wprowadzanie do rowu R-B wód opadowych z CTP Alpha Poland Sp. z o.o.

» 2017-02-02, Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

» 2017-02-06, OŚR.6341.24.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wiercinej Frigoopo

» 2017-02-06, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do rowu R-B wód opadowych z Elewatora Opole Wróblin

» 2017-02-07, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerow

» 2017-02-07, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2017.JK wydanie decyzji ULCP : obiekty infrastruktury technicznej-budowa sieci kanaliacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla seniorów

» 2017-02-07, Obwieszczenie nr UAB.6733.1.2017.JK wydanie decyzji ULCP : obiekty infrastruktury technicznej-budowa sieci wodociągowej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla seniorów

» 2017-02-07, OŚR.6341.25.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości/obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola dot. wszczęcia z urzędu post. dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków o

» 2017-02-09, OŚR.6341.27.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia i cofnięcia bez odszkodowania pozwoleń wodnoprawnych udzielonych w dec. PMO nr OŚR.I.

» 2017-02-10, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-02-10, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-02-10, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. zmiany decyzji OŚ.6341.93.2013.BS

» 2017-02-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2016.WP wniosek ULCP : budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magazynowej w Opolu

» 2017-02-13, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - nowe opinia do RDOŚ i PPIS o opinie (nowy KIP z tyt nowych przepisów) dot. Przebudowa/przełożenie ciepłociągu (budowa parkingu); Pl.Kopernika Opole

» 2017-02-16, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-02-21, BS.6341.7.2017 (nasz nr OŚR.6341.22.2017) - pismo z dnia 16.02.2017 r. Starosty Krapkowickiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udziel. dec. PMO nr

» 2017-02-22, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie centrum przesiadkowego przy stacji Opole-Grotowice

» 2017-02-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

» 2017-02-23, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

» 2017-02-24, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

» 2017-02-24, Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

» 2017-02-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skrajnej w Opolu

» 2017-02-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP na budowę budynku hydroforni wraz z infrastrukturą przy ul. 1 Maja w Opolu

» 2017-02-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP na budowę sieci gazowej przy ul. Skrajnej w Opolu

» 2017-02-28, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu placu magazynowania odpadów: BR Metal, B. Trzciń

corner   corner